Túlačky

zvyky, obrady a tradície

zvyk

odborné označenie tradíciou ustáleného spôsobu správania a konania. V zásade pojem rovnakého významu ako obyčaj. V niektorých etnologických teóriách sa považuje za významovo odlišný od obyčaja. Zvyk je významovo blízky, nie však totožný aj s obradom. Doteraz sa nedospelo k všeobecnej zhode v terminologickej jednoznačnosti používania pojmov zvyk – obyčaj – obrad.

Autor: Kornélia Jakubíková

 

obyčaj

odborné označenie tradíciou určeného spôsobu sociálneho správania ľudí, ktorý je v danom spoločenstve všeobecne prijatý, rozšírený a ustálený. Významovo sa prekrýva s pojmom zvyk, ktorý sa považuje za jeho synonymum. Uplatňuje sa v situáciách každodenného života, ale najmä pri významných momentoch života človeka, spoločnosti, prírody.

Obyčaje delíme na:
1. rodinné (tiež obyčaje životného cyklu),
2. kalendárne (tiež výročné obyčaje),
3. pracovné,
4. spoločenské (etiketa).

Existencia tradíciou určeného spôsobu sociálneho správania je nevyhnutnou podmienkou života ľudí v spoločnosti. Hlavná funkcia obyčajov je socionormatívna, komunikačná, ale aj integračná a zároveň diferenciačná. Významná je aj ich psychohygienická funkcia.

Autor: Kornélia Jakubíková

 

obrad (rituál)

odborné označenie osobitnej kategórie obyčajov s najvyšším stupňom normatívnosti, stabilnosti, kolektívnosti, tradičnosti a sankcií za jeho nedodržanie. Obrady sprevádzajú významné udalosti v živote človeka, spoločnosti a prírody (napríklad narodenie, smrť, zimný či letný slnovrat). Ich charakteristickým znakom je odlišnosť od každodennosti a symbolizmus. U účastníkov majú vyvolať určité psychické stavy – city, nálady. Súčasťou obradov sú obradové predmety, odev, jedlá, magické úkony, obradový folklór. Sú späté s náboženstvom, kultom, mágiou, mýtom, ale existujú aj obrady civilné, občianske (napríklad vojenské, politické), ktoré sa označujú ako ceremónia. Zachovávanie obradov pôsobí stabilizujúco a integrujúco na spoločnosť, lebo znamenajú aj manifestovanie uznávaných základných hodnôt danej spoločnosti.

Autor: Kornélia Jakubíková

 

 

Zdroj textu:
zvyk: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=3003
obyčaj: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=2676
obrad: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=2661

 

error: