Túlačky

národopis

Je súborné označenie pre vedné disciplíny etnografia a folkloristika, v súčasnosti málo používané. Termín sa na Slovensku zaviedol v 19. storočí v duchu inojazyčných príbuzných názvov – lidopis v Česku, néprajz v Maďarsku, ludoznawstvo v Poľsku alebo Volkskunde v nemecky hovoriacich krajinách. V odbornej spisbe na Slovensku termín zaviedol Pavol Jozef Šafárik v roku 1842 v diele Slovanský národopis. Národopis ako vedná disciplína sa formoval súbežne s rozvojom národných hnutí a v súlade s ideami o národnom duchu. Predmetom bádania národopisu v druhej polovici 19. a v prvej polovici 20. storočia bola ľudová kultúra a za jej nositeľa sa chápal národ alebo ľud. V zmysle dobových politických a filozofických názorov sa pojmy národ a ľud často stotožňovali. Používanie termínu pretrvalo do súčasnosti v niektorých názvoch, ako napríklad časopis Slovenský národopis alebo Národopisná spoločnosť Slovenska. Vysokoškolské, vedeckovýskumné a kultúrne pracoviská, ktoré pôvodne niesli v názve termín národopis/ národopisný sa spravidla koncom 20. storočia premenovali, použijúc termín etnológia/ etnologický.

Autor: Mojmír Benža

 

Zdroj textu:
http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5105

error: