Túlačky

ľudová slovesnosť

Ľudová slovesnosť alebo ľudový či slovesný folklór (z angl. folk-lore = vedomosti ľudu) označuje ľudovú kultúru, ktorá má svoje tradície, lebo predstavuje rôzne formy hovorenej ipredvádzanej komunikácie medzi ľuďmi od vzniku spoločenského usporiadania v prvotnopospolnom období. V dôsledku toho ju označujeme ako kolektívny výtvor ľudí rôznych sociálnych vrstiev (napr. roľníci, remeselníci, mládež), ktorý vznikal už v dávnej minulosti a šíril sa ústnym podaním z pokolenia na pokolenia. Ľudia ju začali zapisovať až neskôr, po vzniku písma. Dôležitým východiskom formovania literatúry ajej poetiky sa stali práve zápisy aúpravy ľudovej slovesnosti. Medzi ľudovou slovesnosťou a umelou literatúrou sa tak začal utvárať veľmi blízky vzťah, ktorý spočíval vo vzájomnom ovplyvňovaní a obohacovaní sa.

Ľudovú slovesnosť charakterizuje ústnosť (šírenie ústnym podaním z pokolenia na pokolenie), kolektívny charakter (folklórne dielo je individuálnym výtvorom, ale tvorcovia sa museli podriadiť určitým kolektívnym pravidlám a normám, aby ľudový kolektív ich dielo prijal), selekcia (je výsledkom uplatnenia folklórnych javov v istej konkrétnej situácii – obradovej, rozprávačskej, speváckej ainej príležitosti) a improvizácia (je nositeľom inovačných tendencií v interpretačnom procese, najmä v ľudovom rozprávaní).

Ľudová slovesnosť odráža historickú skutočnosť, tvorí ľudovú históriu, ktorá je cenným prameňom poznávania historických udalostí, ľudovej múdrosti, filozofie i odrazom názorov kolektívu. Pri rozvoji našej národnej kultúry zohrala ľudová slovesnosť dôležitú úlohu. Umelá literatúra nadväzovala na tradície folklóru a aj dnes pozorujeme návrat k ľudovým tradíciám. Ľudová slovesnosť tvorí významnú súčasť našej kultúry. Štúdiom slovesného folklóru sa zaoberá etnografia (náuka o spôsobe života a kultúre ľudu určitého národa) a folkloristika (náuka o ľudovej umeleckej tvorbe; Žilka, 1987, s. 316; Žilka et al., 2002, s. 140 – 158).

 

Ľudovú slovesnosť tvoria tri základné druhy:

 

Zdroj textu:

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Hlebova1/…/2.pdf

error: