Túlačky

Tatranská Lomnica – tatranská osada, 1.časť

V prvej časti by som sa pokúsil zosumarizovať zaujímavé vývojové momenty v živote Tatranskej Lomnice do začiatku 20. stor..

1871
: Poprad sa v decembri stal súčasťou Košicko bohumínskej železničnej tepny – preto rok 1871 možno z pohľadu budúceho rozvoja oblasti Vysokých Tatier považovať za prelomový. Toto priblíženie sa svetu znamenalo pre Tatry, zvýšený záujem zo strany uhorskej šľachty a zástupcov aristokratických kruhov. Malo to samozrejme vplyv na výstavbu nových osád, klimatických kúpeľov, hotelov, obchodov, reštaurácií …

1881
: jedna z prvých stavieb v oblasti Tatranskej Lomnice vôbec. Bola ňou štátna horáreň postavená na urbárskych pozemkoch patriacich neďalekej Veľkej Lomnici. Zaujímavosťou je fakt, že budova prežila až do súčasnosti (čo sa o mnohých ďalších budovách bohužiaľ nedá povedať) a nachádza sa juhozápadnej časti osady, na tzv. Barčovej lúke. Patrí do majetku Štátnych lesov TANAP.

1882
: postavená ďalšia horáreň (tento krát vlastnená štátom) ktorá tiež pretrvala do súčasnosti. Tentokrát pod Cestou Márie Terézie (Cestou Slobody) smerom do Tatranských Matliarov.

1888
: obec Veľká Lomnica postavil neveľký prícestný hostinec. Bol lokalizovaný pri Ceste Márie Terézie (Ceste Slobody). V roku 1890 bol stavebnou úpravou prestavaný na Turistický hotel, ktorý ale v roku 1925 vyhorel. V roku 1970 na jeho mieste vyrástla odborárska zotavovňa, neskôr premenovaná na hotel Urán.

1892
: 27.októbra hlavný župný notár schválil výnos, ktorý schválil tomuto už rozparcelovanému územiu s plánovaným parkom a pozemkami určenými na budúcu výstavbu názov Tátra – Lomnic. Pôvodný zámer uhorského štátu, vybudovať na tomto území letovisko a rozvíjať ho ako významnú turisticky atraktívnu destináciu, postupne nadobúdal reálne kontúry. Po prvý krát sa objavuje pomenovanie „štátne klimatické kúpele“.

1892
: došlo k rozšíreniu komunikačnej spojnice smerom na západ medzi Tatranskou Lomnicou a Smokovcom (neskôr premenovaný na Starý Smokovec) a smerom na východ do Tatranskej Kotliny. Tento staviteľský počin dostal názov po vtedajšej panovníčke – Cesta Márie Terézie (od roku 1919 premenovaný na Cesta Slobody).

1892
: s finančným ústavom – Spišskou úverovou bankou so sídlom v Levoči uzavrel štát zmluvu na výstavbu a následný prenájom štátnych zariadení cestovného ruchu V Tatranskej Lomnici.

1893
: začiatok pomerne intenzívnej výstavby – prevažne v secesnom štýle. V rámci vyššie uvedenej zmluvnej spolupráce bola ako prvá nehnuteľnosť v Tatranskej Lomnici postavená budova hotela Lomnica (Tátra-Lomnicz-szálloda) (v súčasnosti objekt stále nesie názov hotel Lomnica. Bohužiaľ už niekoľko rokov je v havarijnom a dezolátnom stave). Vo svojej dobe to bola najväčšia a pravdepodobne aj jedna z najhonosnejších hotelových stavieb.

Tatranská Lomnica - Hotel Lomnica

Tatranská Lomnica – Hotel Lomnica

1893
Tento rok bol významný taktiež tým, že začala výstavba prvých súkromných letohrádkov predstaviteľov uhorskej šľachty. Jednou z prvých stavieb v tejto vlne rozvoja osady bola vila barónky Agáty Orczyovej (jej terajší názov je vila Alpínka). Neďaleko nej si postavil svoju vlastnú vilu jej brat – Béla Lipthay (v dnešnej dobe Škola v prírode Janka Jesenského) a ďalším letohrádkom, bola stavba, ktorú si pre svoje dve dcéry nechal predstaviteľ významného slavónsko-chorvátského šľachtického rodu, gróf Karol Pejacsevich (v roku 1925 ho do svojho vlastníctva získal lekár MUDr. František Bělín – dnes penzión Bělín). Okrem nich si tu vybudovali svoje vily aj ďalší … Tieto stavby boli navzájom poprepájané chodníkmi. Zároveň môžeme s potešením skonštatovať že všetky spomínané letné sídla prežili vo funkčnej podobe až do dnešných čias a je možné stretnúť sa s nimi po túlačkách Tatranskou Lomnicou.

1893
: nad Veľkou Lomnicou bola do prevádzky odovzdaná konská dostihová dráha.

1894
: v nastavenom trende bola pre kúpeľnú klientelu otvorená strelnica na hlinené holuby a taktiež aj tenisové dvorce.

1894
: uhorské ministerstvo orby začína s výstavbou rozsiahlej vodovodnej, kanalizačnej a elektrizačnej siete.

1895
: do Tatranskej Lomnice prišiel po prvýkrát parný rušeň. Stavba 9 km trate z Popradu, cez Spišskú Sobotu, Matejovce, Studený Potok a Veľkú Lomnicu začala 1 apríla 1895. Táto vetva napojila celé Vysoké Tatry na významnú železničnú tepnu – Košicko-bohumínsku magistrálu a priblížila ju tak svetu.

1895
: bol dostavaný veľký Bethlenov dom (podľa niektorých zdrojov to bolo už v roku 1893). Bola to stavba so 64 izbami určená hosťom a návštevníkom Vysokých Tatier. Bol postavený v blízkosti budovy železničnej stanice. Rok po ukončení I. svetovej vojny (1919) bol premenovaný na Slovenský dom. V roku 1975 bol asanovaný. Súčasnosti sa táto stavba nedočkala.

1896
: dostavaný a do prevádzky spustený Kúpeľný dom. Bol situovaný na sever od hotel Lomnica nad vtedajšou Cestou Márie Terézie. Bol zasadený do priestoru existujúceho parku, ktorý bol následne kompozične upravený a prerobený na Kúpeľný park.

1896
: otvorený prvý obchod – jeho majiteľom bol Július Kuszmann. Filiálku svojej kežmarskej prevádzky spustil v provizórnej stavbe situovanej vo východnej časti kúpeľného promenádneho parku. V roku 1903 ju ale zničil požiar. Rok nato už stál na jeho mieste murovaný obchod s krytou drevenou terasou. Po významnej rekonštrukcii spojenej s prestavbou bol v roku 1995 bývalý Kuszmann bazár prestavaný na hotel Tatry.

1899
: v severnej časti osady bola prehradením potoka a úpravou okolitého terénu vytvorená umelá vodná plocha. Toto malé jazierko dostalo názov po Bélovi Lipthayovi (Lipthayovo jazierko), ktorý túto stavbu ako aj okolité parkové úpravy financoval z vlastných zdrojov. Jazierko poskytovalo v letných mesiacoch možnosť kúpania a čĺnkovania, v zime fungovala jeho zamrznutá hladina ako prírodné klzisko.

 

 

… pokračovať budeme rokom 1900.

 

zdroj:
Vysoké Tatry na Starých pohľadniciach: Bohuš ml. Ivan, vydavateľstvo Dajama, 2007
Tatranská Lomnica – história: Bohuš st. Ivan, web: Astronomický ústav SAV

error: